Gayatri Mantra

Om Bhur Buvaha Suvaha

Thath Savithur Varenyam

Bhargo Devasya Dheemahi

Dhiyo Yonaha Prachodayath